Nivel-malli tukee siirtymistä kuntouttavaan työtoimintaan

Nivel-mallin tavoitteena on ohjata asiakas ensimmäisille askelmille kohti työllistymisen polkua. Oheisissa kuvissa on esitetty Nivel-mallin toimintaa.

Nivel-malli – Onnistunut siirtyminen kuntouttavaan työtoimintaan

Nivel-mallissa tavoitteena on tarjota vahva alku asiakkaan ensimmäiselle askelmalle kohti työllistymisen polkua.

Mikä?
Nivel-malli tukee vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistymisedellytyksiä vahvistamalla erilaisia työelämävalmiuksia, kuten sosiaalisia taitoja, toimintakykyä, arjen perustaitoja sekä henkilökohtaisia voimavaroja.

Suhdeperustaisessa toimintamallissa tarkastellaan asiakkaan koko elämän kokonaisuutta. Mallin vaiheille on omat tavoitteensa, sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaiset tavoitteet.

Kenelle?
Heille, joilla ei ole riittäviä valmiuksia tai voimavaroja kuntouttavaan työtoimintaan siirtymiseen, ja jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea työelämävalmiuksien vahvistumiseen.

 

Nivel-mallin vaiheet

1. Aktivointi

Tavoitteet:

 • Asiakkaan luottamus, osallisuus ja arjen taidot vahvistuvat.
 • Sitoutuminen prosessiin käynnistyy.
 • Tunnistetaan asiakkaat, joille on ensisijaista jokin muu palvelu ja järjestetään tarvittava palveluohjaus.

Toiminnan kuvaus:

Asiakkaan toimintakyvyn arviointia ja kuntoutuksellisten tarpeiden selvittämistä.

Aktivoivaa ja mielekästä tekemistä, esimerkiksi:

 • luovat toiminnot
 • ryhmätoiminta
 • vertaistoiminta

2. Voimaantuminen

Tavoitteet:

 • Asiakaskohtaiset tavoitteet saavutetaan.
 • Asiakas tuntee riittävällä tasolla työtoiminnan prosessia ja palvelujärjestelmää, ja hänellä on niissä toimimiseen riittävät valmiudet ja voimavarat.
 • Arki on sujuvaa.

Toiminnan kuvaus:

 • Toiminnassa painottuvat tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus.
 • Identiteettiä ja toimijuutta vahvistavaa työskentelyä.
 • Harjoitellaan siirtymiseen tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Esim. sitoutumista toimintaan ja aikatauluihin.
 • Arvioidaan siirtymisen edellytyksiä.

3. Kuntouttavaan työtoimintaan hakeutuminen & aloittaminen

Tavoitteet:

 • Asiakkaalla on tarvittavat voimavarat ja valmiudet. Hakeutuminen ja siirtyminen kuntouttavaan työtoimintaan onnistuu suunnitellusti.
 • Selkeät yhteistyö- ja siirtymäkäytännöt.
 • Yhteinen aloitusarvio ja yhteistyön jatkuminen.

Toiminnan kuvaus:

 • Tuetaan asiakasta hakeutumis- ja siirtymisprosessin eri vaiheissa.
 • Vahvistetaan tarvittavissa taidoissa.
 • Siirryttäessä kolmikanta-arvio (palveluntuottaja, asiakas ja kuntouttavan työtoiminnan palvelu).
 • Varmistetaan yhteistyön jatkuminen, ennakoidaan mahdolliset riskit ja huomioidaan eri vaihtoehdot.

 

Nivel-malli työllisyyden ekosysteemissä

Mistä asiakas tulee ja mihin hän siirtyy?

Asiakkaalla voi olla taustallaan samanaikaisia ja kasautuvia esteitä. Näitä voivat olla vähäiset arjen taidot, heikot voimavarat, osaamisen vajeet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

Mistä asiakkaat ohjautuvat järjestöjen työllistämispalveluihin?

 • TE-toimiston kautta
 • Kunnan kautta (esim. sosiaalitoimesta)
 • Asiakas hakeutuu toimintaan omatoimisesti
 • Järjestön omasta toiminnasta
 • Jotain muuta kautta, esimerkiksi:
  • muut yhdistykset, seurakunnat, oppilaitokset,
  • vakuutusyhtiöt, hankkeiden kautta, ohjaamot,
  • luotsaamot, muut työllisyystoimijat, kuntakokeilu,
  • rikosseuraamuslaitos ja ns. puskaradio

Asiakkaan polku Nivel-mallissa

Nivel-malli ->

Kuntouttava työtoiminta ->

Viralliset työllisyyspalvelut (Työkokeilu ja palkkatuettu työ. Mahdollisesti tutkintojen tai osatutkintojen suorittamista tukijaksolla, työssä oppien.) ->

Tämän jälkeen asiakas voi siirtyä joko

-> Avoimille työmarkkinoille

-> Aloittaa opinnot

-> Palkkatyöhön järjestössä