Tutkittua tietoa kohtaamispaikoista

Kohtaamispaikoilla suuri merkitys arjen selviytymisen kannalta

Sininauhaliiton Päiväkeskus 2025 -hankkeessa on perehdytty ajantasaiseen tutkimustietoon* kohtaamispaikoista. Tutkimusten mukaan kohtaamispaikat koettiin selvästi merkityksellisemmäksi arjen selviytymisen kannalta kuin esimerkiksi terveyden- tai sosiaalihuolto. Toiminnalla voidaan vaikuttaa vähentävästi päihde- ja mielenterveysongelmista syntyviin kustannuksiin, jotka voivat vuositasolla olla jopa 125 000 euroa henkilöä kohden.

Tyypillinen kohtaamispaikkakävijä on työmarkkinoiden ulkopuolella oleva mies (54 %). Usein kävijät kamppailevat päihde- ja/tai mielenterveyshaasteiden kanssa. Naisia kohtaamispaikkakävijöistä on 43 prosenttia. Kohtaamispaikkakävijöiden keski-ikä on 51 vuotta.

 • Noin puolet kävijöistä (47 %) on joutunut kuluvan vuoden aikana turvautumaan ruoka-apuun.
 • Noin 30 vastaajista kertoo, että ei ole voinut käydä lääkärissä (29 %) tai ostaa lääkkeitä (28 %) rahanpuutteen vuoksi.

Tutkimusten mukaan kohtaamispaikoissa vieraillaan useamman kerran viikossa. Käynti kohtaamispaikassa on usein osa arkirutiinien ylläpitoa ja vertaistuen saamista.

 • Yli puolet (59 %) vastaajista kertoo käyneensä kohtaamispaikassa useita kertoja viikossa.
 • Tärkeimmiksi syiksi käydä kohtaamispaikassa nimettiin muiden kanssa ajan viettäminen (77 %), arkirutiinien ylläpito (76 %) ja vertaistuen saaminen (56 %).
 • Noin puolet vastaajista (49 %) ilmoittaa syyksi vierailla kohtaamispaikassa oman päihde- tai mielenterveysongelman.
 • Yli 80 % kohtaamispaikkakävijöistä kertoo, että käydessään kohtaamispaikassa he ovat kokeneet yhdenvertaisuutta ja tulleet kuulluksi omana itsenään.

Kohtaamispaikka koettiin selvästi merkityksellisemmäksi arjen selviytymisen kannalta kuin terveyden- tai sosiaalihuolto.

 • Valtaosa kohtaamispaikkakävijöistä kertoo kohtaamispaikan olevan merkittävä tekijä arjessa selviytymisen kannalta (80 %).
 • Kohtaamispaikan jälkeen merkittävimmiksi asioiksi arjen selviytymisen kannalta mainittiin ystävät (76 %) sekä perhe ja suku (71 %).
 • Tämän jälkeen merkittävimmiksi asioiksi nousivat terveydenhuolto (65 %) ja sosiaalihuolto (53 %).

Pääsääntöisesti järjestöjen ylläpitämällä kohtaamispaikkatoiminnalla on myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

 • Kohtaamispaikka tuottaa vuosittain 3600 euroa arvoa yhteiskunnalle kävijää kohden.
 • Kohtaamispaikkatoiminnalla voidaan estää ihmisten ajautumista eniten päihde- ja mielenterveyspalveluita käyttävien käyttäjäryhmään, jolloin yhden henkilön kustannus yhteiskunnalle on 125 000 euroa vuosittain.
 • Säästöä syntyy, kun kohtaamispaikassa käyminen vähentää psyykkistä kuormitusta, itsetuhoisuutta ja päihteiden käyttöä.
 • Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden käyttäjät aiheuttavat tällä hetkellä merkittäviä kustannuksia myös somaattisessa erikoissairaanhoidossa.

* Lähteet:

 • THL IMPRO: Fakta ja visio: Alkoholin käytöstä aiheutuneiden sote-kustannusten hillitseminen on mahdollista (2020) https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/20_05_alkoholin_kaytosta_aiheutuneiden_sote_kustannusten_hillitseminen.pdf, viitattu 14.5.2024.
 • Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushankkeessa tehty kyselytutkimus (2021)
 • SOSPED Keskuksen ja Sininauhaliiton Päiväkeskus 2025 –hankkeen yhteystyössä tekemä SOLA-työkaluun pohjautuva kustannusvaikuttavuuslaskelma (2023)