Aurinko paistaa kuusen oksien välistä, sateenkaari

Hengelliset ja eksistentiaaliset kysymykset

Eksistentiaalisilla kysymyksillä tarkoitetaan elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden kysymyksiä. Eksistentiaaliset kysymykset voivat olla olemassaolon kysymyksiä, jotka liittyvät kärsimykseen, kuolemaan, vastuuseen ja syyllisyyteen. Nämä elämän syvät kysymykset aktivoituvat usein kriisien keskellä, mutta ne voivat nousta merkittäviksi myös silloin, kun elämässä kaikki on ulkonaisesti hyvin.

Oman elämän merkityksellisyyden pohtiminen voi olla myös hyvin arkipäiväistä. Esimerkiksi raitistumisen jälkeen koko arki on usein rakennettava uudestaan ja silloin on etsittävä itselleen merkityksellisiä asioita. Ne voivat olla pieniä hetkiä arjen keskellä, itselle mielekkäitä tavoitteita tai elämää kannattelevien arvojen löytämistä.

Eksistentiaalisiin pohdintoihin kuuluvat myös kysymykset Jumalasta, kuoleman jälkeisestä elämästä, toivosta ja siitä, mistä ihminen on tulossa ja minne hän on matkalla. Eksistentiaalinen ahdistus voi nousta pintaan myös kuoleman lähestyessä.

Viktor Franklin keskitysleirikokemusten pohjalta kehittämässä logoterapiassa elämän merkityksellisyyden löytäminen nähdään keskeisenä voimavarana. Myös toipumisorientaatiossa elämän mielekkyyden löytäminen nähdään tärkeänä toipumista tukevana tekijänä.

Eksistentiaaliset kysymykset on huomioitava päihdehoidossa

STM:n ja Opetusministerion suositusten mukaan eksistentiaaliset kysymykset tulisi huomioida päihdehoidossa. Niiden tärkeys päihdetyössä on tullut ilmi useissa tutkimuksissa. Miko ja Roosa Linnanmäki haastattelivat Lapuan Minnesota-hoidon ja Seinäjoen päihdeklinikan työntekijöitä vuonna 2019 näistä kysymyksistä ja tutkimuksen yhteenvedossa todetaan: ”Tutkimus osoitti, että jos päihdeasiakkaalla ei ole mitään merkitystä elämässään, ei toipumista voi tapahtua. Tutkimuksen mukaan oli yleistä, että päihdeasiakas koki jonkinlaisen kriisin tai pohjakosketuksen ennen hoitoon hakeutumista. Tällöin alkoi myös eksistentiaalisten kysymysten pohdinta. Sitä tapahtui myös asiakkaiden keskuudessa, jotka olivat jo jonkin aikaa kokeneet toipumista Eksistentiaalisten kysymysten käsittely päihdetyössä oli jokapäiväistä ja puheeksioton merkitystä päihdetyössä pidettiin hyvin suurena”.

Merkityksellisyyden voima päihdetyössä (pdf).

Tutkimuksia:

Miko ja Roosa Linnanmäki: Eksistentiaalisten kysymysten puheeksioton merkitys päihdetyössä 2019
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/208142/Linnanm%C3%A4ki_Mikko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Jessica Honkaviita: Logoterapian periaatteiden soveltaminen sosiaalityössä. Integroiva kirjallisuuskatsaus

Pro gradu -tutkielma, Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto, 2017

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/18213/urn_nbn_fi_uef-20170562.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

 

Kirjallisuutta:

Eva Kanervan kirjassa: Onko elämällä väliä? (PS-Kustannus 2011) on hyvää aineistoa eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyen. Kanervan kirja perustuu päihdetyöntekijöiden ja toipujien haastatteluihin.

Wikström, O. 2000. Salattu ihminen. Elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu. Helsinki: Kirjapaja Oy.

Ojanen, M. 2005. Elämän mieli ja merkitys. Jyväskylä: Gummerus.

Frankl, Viktor E. 2005: Logoterapia – avain mielekkääseen elämään.

Tie toivoon ja tarkoitukseen, Tapani Erämaja; Kaija Heinola; Riitta ym. Hoverfält, Kirjapaja 2005

Salovuori Samuel. Merkityksen voima. Kirjapaja 2021